مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 13، شماره 52