مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 8، شماره 31