مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 14، شماره 56