مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 17، شماره 65