مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 11، شماره 44