مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 22، شماره 86