مقالات فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)، دوره 12، شماره 48