فصلنامه تخصصی علوم سیاسی

Political Science Quarterly

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی (علمی-پژوهشی) دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، حاصل تلاش در راستای عرضه اولین نشریه تخصصی علوم سیاسی به صورت علمی – پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی است. این فصلنامه که ضرورت انتشار آن مورد تایید و تاکید جناب آقای دکتر حمید میرزاده، ریاست عالیه دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی این دانشگاه، که همواره مشوق توسعه و اعتلاء امر پژوهش و تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی بوده اند، قرار گرفته و با همت و کمک های بی دریغ ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن دانشگاه به زیور طبع آراسته شده و به منصه ظهور رسیده است.