مقالات فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 14، شماره 45