آقای دکتر سروش امیری

Dr. Soroush Amiri

هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (316037)

7
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی