مجله لسان مبین

The Quarterly Journal of Lesān-E Mobeen

  فصلنامه علمی - پژوهشی لسان مبین بر اساس نامه­ ی شماره­ ی ۳۶۹۲۱ مورخه­ ی ۱۳۸۹/۷/۲۸ کمیسیون نشریات علمی کشور، اعتبار «علمی- پژوهشی» دریافت کرده است.

  این فصلنامه بر اساس نامه­ ی شماره­ ی ۲۸۴۵ / ۱۲۴ مورخه­ ی ۱۳۷۸/۶/۱۳ اداره ­ی کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

اهداف و چشم اندازها

۱- پژوهشهای زبان شناختی در زبان عربی

۲- پژوهشهای زبانشناسی کاربردی در حوزه زبان عربی

۳- نقد و تحلیل روشمند متون ادب در زبان عربی رویکرد جدید نقدی

۴- نقد و تحلیل متون اسلامی از جنبه های ادبی و زیبایی شناسی

 

 

The Quarterly Journal of Lesān-E Mobeen (Research in Arabic Literature), Scholarly-research

Publisher: Faculty of Literature and Humanities, Imam Khomeini International University- Qazvin

License Holder: Imam Khomeini International University, Qazvin

Frequency: Quarterly

     Director-in-Charge: Dr. Abdul-Ali Alebooye Langeroudi

     Editor-in-Chief: Dr. Ahmad Pasha Zanoos

     Coordinator: Dr. Alireza Nazari