دوفصلنامه تاریخ ایران

History of Iran

دو فصلنامه تاریخ ایران ادامه دهنده تجربه دو دوره چندین ساله مجله ادبیات و علوم انسانی و یک دوره پژوهشنامه علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است که در پی سیاست تخصصی‌سازی مجلات توسط مدیرکل محترم امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری، مجله پژوهشنامه علوم انسانی از شماره ۵۹ در سال ۱۳۸۸ به پنج مجله تخصصی تقسیم شد که از جمله آنان مجله تاریخ ایران است. این مجله بر اساس نامه شماره ۱۰۵۷/۱۱/۳ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۸ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اعتبار علمی و پژوهشی برخوردار است. مجله تاریخ ایران به انتشار پژوهش‌هایی با نوآوری درخور و شایسته در زمینه‌های زیر می‌پردازد:

حوزه فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست و مناسبات خارجی ایران با نگرش تحلیلی تاریخی

این مجله تاکنون با انتشار  ۲۲ شماره، به صورت دو فصلنامه دستاوردهای علمی و پژوهشی محققان را به صورت شایسته‌یی در اختیار پژوهشگران و علاقمندان به حوزه تاریخ ایران قرار داده و همچنان رسالت خود را افزایش کیفیت و ارتقا جایگاه علمی‌اش به پشتوانه جلب مشارکت محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ ایران می‌داند که با ارسال مقالات عالمانه و ارزشمند خود به غنای هر چه بیشتر مجله و ارتقا جایگاه علمی دانش تاریخ در کشورمان یاری رسانند.