آقای دکتر یعقوب آژند

Dr. Yaghoub Azhand

استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185849)

1
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی