آقای دکتر سید اصغر محمودآبادی

Dr. Asghar Mahmod Abadi

عضو هیات علمی و استاد تمام گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181165)

1
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی