فصلنامه پژوهش های قرآنی

Journal Of Qur’ānic Researches

در سال ۱۳۷۳ پژوهشگران و محققان گروه مطالعات و پژوهشهای قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی که دارای سالها سابقه فعالیت در حوزه تفسیر و علوم قرآنی بودند ودر تالیف آثار مشترکی چون تفسیر راهنما، فرهنگ موضوعی تفاسیر و... مشارکت داشتند، با توجه به نیازها و ضرورتهای موجود در عرصه قرآن پژوهی، اقدام به ارائه فصلنامه پژوهشهای قرآنی نمودند که نخستین شماره آن در بهار ۱۳۷۴ منتشر شد.

اهداف فصلنامه

هدف از انتشار فصلنامه به اختصار عبارت است از:

۱- گسترش فرهنگ قرآن در جامعه بویژه در میان قشر دانشور و متخصص.

۲- تقویت و پیشبرد دانشها و معارف قرآن در حوزه و دانشگاه و در میان اقشار فرهیخته کشور.

۳- پر کردن خلا تحقیقاتی موجود در بسیاری از زمینه های ناشناخته معارف و علوم قرآنی.

۴- پاسخگویی به شبهات نو پیدا در زمینه قرآن، تفسیر و معارف قرآنی.

۵- تلاش در جهت بهره وری بایسته از اندیشه های روزآمد قرآنی.

۶- تربیت محققان و نویسندگان متخصص و صاحب نظر در رشته علوم و معارف قرآنی.