آقای دکتر حسن رضایی هفتادر

Dr. Hasan Rezaei Haftador

دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182386)

73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی