آقای دکتر حمیدرضا فهیمی تبار

Dr. Hamidreza Fahimitabar

دانشیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن وحدیث دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470120)

4
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی