آقای دکتر رحمان عشریه

Dr. Rahman oshriyeh

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (108067)

148
61
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  An examination of the miraculousness of the Qur’ān
  •  An Evaluation of John Burton's Research on the Collection of the Qur’ān in the Encyclopedia of the Qur’ān
  •  an Examination of the Orientalists' Views on the Qur’ān Collection Time

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی تفسیر وعلوم قرآن 1386-1390