آقای دکتر احسان روحی دهکردی

Dr. ehsan Roohi dehkordi

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (383146)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.