طب و تزکیه

Teb va Tazkiye

Teb va tazkiye journal of The Ministry of Health and Medical Education is the Education DeputyWhile reflecting the policies of Medical Sciences, Ministry of Health on various issues, particularly in education, health, cultural, student and to publish research papers related to this issue. In addition to this mission, the magazine is responsible for addressing medical ethics issues and reflects the thoughts of the highly educated community of medical sciences in order to improve the quality and level of health of the community.

Policy

Submissions of manuscript from all countries are welcome and will be reviewed by at least three expert referees. Accepted manuscripts are electronically published through the site free of charge. In order to promote research worldwide and improve the personal impact factor,  the content of this journal is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. 

Open access publishing allows free distribution of and access to published articles. The author retains copyright of their work with a Creative Commons attribution licence, so all articles are made freely available to the widest audience possible.

The benefits are:

 • All articles are free to read, copy, distribute, and use (with attribution)
 • Author retains copyright - not the publisher
 • Complies with self-archiving mandates

طب و تزکیه مجله علمی، پژوهشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد که ضمن انعکاس سیاستهای کلان وزارت متبوع در خصوص مسائل مختلف علوم پزشکی بخصوص در زمینه اموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشجویی و فرهنگی به درج مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوعات می پردازد. این مجله علاوه بر رسالت فوق، مسئولیت پرداختن به مسائل اخلاق پزشکی و انعکاس اندیشه های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی سطح سلامت جامعه را نیز برعهده دارد.

 • حوزه های تحت پوشش:
 1. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص سیاست ها و خط مشی های آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور با توجه به آخرین دست آوردهای جهانی و نقد و بررسی آنها.
 2. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی به مدیران سطوح مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی با توجه به آخرین دست آوردهای دانش مدیریت .
 3. معرفی خدمات بهداشتی و درمانی کشورها با توجه به آخرین دست آوردهای آنان در جهت رشد و توسعه خدمات بهداشتی درمانی کشور.
 4. برقراری ارتباط با جامعه آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور در جهت سوق دادن آنان به فعالیت های پژوهشی در کلیه سطوح.
 5. توجه جامعه پزشکی به حقوق بیماران و بالعکس و ارائه آگاهی های لازم در این خصوص.
 6. آموزش های لازم پیرامون اقتصاد در بهداشت و درمان به مدیران و تصمیم گیران.
 7. معرفی تکنولوژی مناسب پیرامون خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش و توسعه تحقیقات مربوط به آن.
 8. فرهنگی سازی در زمینه مسائل اخلاق پزشکی، حقوق پزشک و بیمار، تاریخ طب و ...
 9. پرداختن به امر انطباق مسائل شرعی در جامعه پزشکی .
 10. انعکاس اندیشه های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای کیفی و کمی سطح سلامت جامعه

Teb va tazkiye journal of The Ministry of Health and Medical Education is the Education DeputyWhile reflecting the policies of Medical Sciences, Ministry of Health on various issues, particularly in education, health, cultural, student and to publish research papers related to this issue. In addition to this mission, the magazine is responsible for addressing medical ethics issues and reflects the thoughts of the highly educated community of medical sciences in order to improve the quality and level of health of the community.

Policy

Submissions of manuscript from all countries are welcome and will be reviewed by at least three expert referees. Accepted manuscripts are electronically published through the site free of charge. In order to promote research worldwide and improve the personal impact factor,  the content of this journal is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. 

Open access publishing allows free distribution of and access to published articles. The author retains copyright of their work with a Creative Commons attribution licence, so all articles are made freely available to the widest audience possible.

The benefits are:

 • All articles are free to read, copy, distribute, and use (with attribution)
 • Author retains copyright - not the publisher
 • Complies with self-archiving mandates

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات