آقای پروفسور عباس عباس زاده

Prof. Abbas Abbaszadeh

Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320638)

6
42
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی