دوفصلنامه قرآن و علم

The Qur’an and Science

نشریه «قرآن و علم» بر اساس آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم مصوب ۰۹/ ۰۲ /۱۳۹۸ در ارزیابی سال ۱۳۹۸ موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

حوزه های پذیرش مقاله:

حوزه قران و مباحث میان رشته‌ای (قرآن و علوم انسانی، قرآن و علوم طبیعی) مانند قرآن و بهداشت، قرآن و نجوم، قران و مدیریت، قرآن و روانشناسی، قرآن و حقوق، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و اقتصاد و..

   ۱-موضوعات علوم انسانی بر اساس آموزه های قرآنی

   ۲-موضوعات علوم طبیعی بر اساس آموزه های قرآنی

   ۳- بررسی شبهات در رابطه قرآن وعلوم 

   ۴- پیشرفت علوم طبیعی و نقش آن در سبک زندکی قرآنی

·         مقالات باید در یکی از قالب های: پژوهشی (تحلیل،‌ تطبیق، نقد) یا نقطه‌نظر (دیدگاه مستدل و تحلیلی نویسنده پیرامون یک مساله خاص) باشد.-

·        مقالاتی که در موضوعات مذکور به تطبیق دیدگاه دانشمندان علوم قرآنی مسلمان و غربی، و یا به بازخوانی دیدگاه دانشمندان علوم قرآنی مسلمان براساس رویکردهای رایج می‌پردازند، در اولویت قرار دارند