مجله عصب روان شناسی

Journal of Neuropsychology

مجله عصب روان‌شناسی‌ نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در موضوعات مختلف مربوط به روان‌شناسی و بهداشت روان با تاکید اساسی بر مطالعات عصب روان‌شناختی و رویکردهای درمانی نوین را به‌صورت فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه پیام‌نور منتشر می‌کند.

فصلنامه علمی پژوهشی عصب روانشناسی با هدف دانش افزایی و انتشار یافته های جدید در حوزه روان شناسی و بهداشت روان اقدام به چاپ مقالات علمی نموده و تاکید اساسی آن بر مطالعات عصب روانشناختی و رویکردهای درمانی نوین است. محورهای اصلی مجله عبارتند از:

پژوهش‌های مرتبط با نشانه شناسی، تشخیص و درمان اختلال های روانشناختی و عصب شناختی

تعامل مغز، کارکردهای شناختی، هیجانی و رفتاری

تحقیقات آزمایشی، شناختی، رفتاری و تصویربرداری مغزی با تاکید بر تئوری های عصب روانشناختی

عصب روانشناسی تحولی

سنجش عصب روانشناختی

توانبخشی عصب روانشناسی شناختی

روش های آزمایشی و مدل ها در عصب روان شناسی

پیامدهای عصب روانشناختی اختلالات جسمی و روانی

روان درمانی و مغز

عصب روان شناسی تطبیقی

مغز، فرهنگ، زبان

و سایر موضوعات مرتبط

مقالات باید از نظر روش شناسی علمی و صحیح بوده و به خوبی تالیف شده باشند. نویسندگان باید از راهنمای نگارش مقالات مجله پیروی کنند و بر اساس این رهنمودها مقالات را تهیه و آماده شوند. مقالاتی که از راهنمای نگارش فصلنامه عصب روانشناسی پیروی نمی کنند بدون داوری به نویسندگان بازگردانده خواهند شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات