فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه

Journal of Language and Translation Studies

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه توسط دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود.

این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زیان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد .

نشریه مطالعات زبان و ترجمه در حوزه زبان، ترجمه، ادبیا ت تطبیقی، آموزش زبان، این فصلنامه به زبان فارسی می باشد و فقط مقالاتی که به زبان فارسی تهیه و نوشته شده اند قابل بررسی و چاپ می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)