آقای پروفسور علیرضا جلیلی فر

Prof. Alireza Jalilifar

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182202)

8
49
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی