آقای حسن رشیدی

Hasan Rashidi

Associate Professor, Allameh Tabatabaei University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182132)

131
24
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی