مقالات فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره 76