مقالات فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، دوره 46، شماره 83