مقالات فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، دوره 49، شماره 96