مقالات فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، دوره 50، شماره 99