مقالات فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، دوره 43، شماره 72