خانم دکتر لیلا کلانی ساروکلایی

Dr. Leila Kalani Sarokolayi

استادیار، دکترای تخصصی عمران-سازه، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (393547)

51
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی