دوفصلنامه توسعه و سرمایه

Journal of development & capital

این نشریه توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن تجارت الکترونیک ایران در حوزه های دانش اقتصاد و علوم اداری در حوزه‌های نظری و کاربردی به زبان فارسی منتشر می شود.

هدف از انتشار این نشریه عبارت است از:

  • اشاعه و گسترش دانش اقتصاد و علوم اداری در حوزه‌های نظری و کاربردی.
  • نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در زمینه اقتصاد و علوم اداری.
  • فراهم آوردن زمینه گسترش ارتباط علمی و پژوهشی بین دانشمندان و نظریه‌پردازان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و اندیشمندان با تجربه سیستم‌های اجرایی کشور.
  • اشاعه و نشر اندیشه‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های پژوهشی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های اقتصاد و علوم اداری.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات