فصلنامه رویکردهای نوین در علوم مدیریت

The Scientific-Specialized Quarterly Journal of New Approaches in Management Sciences

فصلنامه رویکردهای نوین در علوم مدیریت، یک فصلنامه علمی تخصصی است که در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۵ شورای پژوهشی مرکز مطالعات علوم و فنون بنیادین در جامعه به تصویب رسیده است. مالکیت مادی و معنوی این فصلنامه به مرکز مطالعات علوم و فنون بنیادین در جامعه تعلق دارد. همچنین این مجله دارای مجوز شماره ۸۷۶۱۶ از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره شاپا الکترونیکی به شماره ۲۵۱۱-۲۷۱۷ می‌باشد. مخاطبان فصلنامه رویکردهای نوین در علوم مدیریت کلیه صاحب نظران، مولفان، صاحبان آثار و علاقه مندان به دانش مدیریت، دانشجویان، اساتید ومدیران اجرایی و اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی مدیریت سراسر کشورمی باشند. موضوع اصلی این مجله در ارتباط با ارائه راه حل های موثر و کاربردی و رویکردهای نوین در علوم مدیریت بمنظور ایجاد تحول و توسعه در شاخه های مختلف علم مدیریت نظیر مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی و مدیریت آموزشی می باشد.