دوفصلنامه یافته های اقتصادی

Economic findings

 دوفصلنامه یافته های اقتصادی توسط دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) افغانستان منتشر می شود.

این نشریه به صورت دوفصلنامه و در حوزه های مرتبط با اقتصاد مقاله می پذیرد.