دوفصلنامه معارف اسلامی و اقتصاد

Islamic education and economics

دوفصلنامه معارف اسلامی و اقتصاد به زبان فارسی منتشر می شود.

صاحب امتیاز این مجله دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العالمیه است .

این مجله در حوزه های مرتبط با معارف اسلامی و اقتصاد مقاله می پذیرد.