فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام

A Quarterly Journal Of HISTORICAL STUDIES OF ISLAM

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام با هدف کمک به تولید مقالات پژوهشی و ارتقا سطح دانش دانشجویان مقاطع تکمیلی و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام (اندیشه سیاسی، فرق و مذاهب، تاریخ نگاری و تاریخ نگری و ...برای بررسی و (احتمالا) چاپ و نشر در فصلنامه پذیرفته خواهد شد.

درجه این مجله به موجب نامه شماره ۱۰۴۳۹۳/۱۱/۳/۸۹ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۸۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری «علمی- پژوهشی» است.