آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Dr. Ahmad Bad koobeh

دانشیار گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176773)

16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی