آقای دکتر احمد بادکوبه هزاوه

Dr. Ahmad Badkoubeh Hazaveh

دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176773)

20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی