مجله جستارهایی در فلسفه و کلام

The Journal of Essays in Philosophy and kalam

مجله جستارهایی در فلسفه و کلام عمدتا متعهد به بررسی مقالات پژوهشی است و در این راستا داوری مقالات و اعطای پذیرش با رعایت معیارهای پژوهشی انجام می شود.

حوزه فعالیت دوفصلنامه جستارهایی در فلسفه و کلام عبارت است از فلسفه، کلام و موضوعات میان رشته‌ای مرتبط.

این نشریه فقط مقاله‌هایی را منتشر خواهد کرد که حاوی یافته‌های نو و اصیل در زمینه‌های پیش گفته باشد. هیات تحریریه همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب نظران استقبال می‌کند.

موضوعات نشریه

مسائل جدید کلامی در فلسفه و کلام اسلامی
مسائل جدید کلامی در آیات و روایات
مسائل عقلی متعالی در آثار پیش از ملاصدرا
سیاست متعالیه
مسائل کلام تطبیقی
مسائل کلام متقارن
مسائل فلسفه کلام