مقالات مجله جستارهایی در فلسفه و کلام، دوره 55، شماره 2