آقای دکتر منصور ایمان پور

Dr. mansour Iman Pour

دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177662)

13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی