نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی

Journal of Veterinary Microbiology

دو فصلنامه "میکروبیولوژی دامپزشکی" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار و به استناد نامه شماره۵۰۵۳۸. ۳ تاریخ ۳-۶-۹۱ کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حائز رتبه علمی - پژوهشی می باشد.

لذا اساتید،پژوهشگران،کارشناسان و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

حوزه های تحت پوشش:

میکروبیولوژی دامپزشکی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی وانگل شناسی)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات