آقای دکتر مجتبی بنیادیان

Dr. Mojtaba Boniadian

استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (325454)

2
31
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی