آقای دکتر یاسر پیرعلی

Dr. Yaser Pirali

استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (349661)

1
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی