آقای دکتر جلال شایق

Dr. Jalal Shayegh

دانشیار میکروب شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (527377)

19
9
1
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

  • دانشیار (1401-تاکنون )
  • استادیار (1387-1401)