آقای دکتر عبدالمجید محمدزاده

Dr. Abdolmajid Mohammadzadeh

دانشیار پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

Researcher ID: (325456)

11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور