مجله طب دامپزشکی جایگزین

Journal of Alternative Veterinary Medicine

مجله طب دامپزشکی جایگزین، مجله دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون می باشد که به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله مقالات مختلف پژوهشی در رابطه با مطالعات بالینی، آزمایشگاهی، تحقیقات برروی حیوانات و پژوهش های انجام شده در حیطه های مختلف دامپزشکی و زیست شناسی را برای بررسی و چاپ مد نظر قرار می دهد. هدف از انتشار این مجله افزایش سطح دانش و آگاهی به وسیله انتشار یافته های جدید دامپزشکی و زیست شناسی می باشد. در یکصد و سومین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ با انتشار این نشریه موافقت شد.