آقای دکتر سیدمحمد حسینی

Dr. seyed mohammad hoseini

استادیارگروه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی واحد بابل-دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (319090)

61
46
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی