مقالات دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 12، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 فروردین 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 1,137