آقای دکتر سیدسعید میرواحدی

Dr. SeyedSaeed Mirvahedi

استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (411606)

4
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی